ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

TALK TO ENE | สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 
ป.โท (วศ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ) 
แจ้งข่าวสารของภาควิชาสำหรับนักศึกษาป.โท ปกติ/นานาชาติ
 
EIE เสาร์:อาทิตย์ KMUTT 
แจ้งข่าวสารของภาควิชาสำหรับนักศึกษาป.โท เสาร์:อาทิตย์
 
KMUTT D Eng. Electrical and Info 
แจ้งข่าวสารของภาควิชาสำหรับนักศึกษาป. เอก