ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

 

คำอธิบายหลักสูตร

ยังไม่มีข้อมูล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เน้นหนักด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการฝึกอบรม การเรียนรู้ระบบ และสามารถรองรับการถ่ายทอด รวมถึงสามารถปรับเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ผลิตสื่อการสอน ตำรา ทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมอันเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศด้านหนึ่งและทัดเทียมนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทันกับวิทยาการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม

 

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา 12,000 บาท 24,000 บาท
ค่าลงทะเบียน (500 บาท/หน่วยกิต) 9,500 บาท 19,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 172,000 บาท/คน

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร(ไม่น้อยกว่า) 148 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 56 หน่วยกิต
  2.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง 22 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
หรือ    
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ 3
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 1
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี 1
ENE 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 3
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 3
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ 3
หรือ    
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3
ENE 104 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 3
MEE 111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3
MEN 111 วัสดุวิศวกรรม 3
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 3
PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 3
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
GEN 101 พลศึกษา 1

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3
หรือ    
LNG xxx รายวิชาอื่นๆ 3
ENE 205 การฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
ENE 208 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3
ENE 210 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
ENE 231 การออกแบบวงจรและตรรกศาสตร์ดิจิทัล 3
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 3
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 201 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย 3
ENE 207 ปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
ENE 206 ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3
ENE 211 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3
MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม 3
ENE 221 หลักการระบบสื่อสาร 3
ENE 240 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 301 หลักการเบื้องต้นความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มสำหรับวิศวกร 3
ENE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
ENE 325 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3
ENE 326 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3
ENE 334 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3
ENE 370 สัมมนา 1
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 314 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
หรือ    
ENE 324 ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 1
ENE 335 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ENE 341 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 3
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3
ENE 372 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1

ภาคฤดูร้อน

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 371 ฝึกงานอุตสาหกรรม 2(S/U)

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 477 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 1
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 4 1
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 5 3
PRE 380 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 478 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 6 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 7 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
หรือ    
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ 3
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 1
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี 1
ENE 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 3
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 3
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ 3
หรือ    
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3
ENE 104 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 3
MEE 111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3
MEN 111 วัสดุวิศวกรรม 3
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 3
PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 3
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
GEN 101 พลศึกษา 1

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3
หรือ    
LNG xxx รายวิชาอื่นๆ 3
ENE 205 การฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
ENE 208 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3
ENE 210 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
ENE 231 การออกแบบวงจรและตรรกศาสตร์ดิจิทัล 3
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 3
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 201 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย 3
ENE 207 ปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
ENE 206 ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3
ENE 211 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3
MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม 3
ENE 221 หลักการระบบสื่อสาร 3
ENE 240 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3

ภาคฤดูร้อน

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 301 หลักการเบื้องต้นความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มสำหรับวิศวกร 3
ENE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
ENE 325 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3
ENE 326 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3
ENE 334 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3
ENE 370 สัมมนา 1
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 314 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
หรือ    
ENE 324 ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 1
ENE 335 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ENE 341 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 3
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3
ENE 373 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 1

 

ภาคฤดูร้อนและชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE 479 สหกิจศึกษา 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 4 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 5 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ุ6 3
ENE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 7 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 3
PRE 380 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)

 

คำอธิบายหลักสูตร

ยังไม่มีข้อมูล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เน้นหนักด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม และเพิ่มความสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบ และสามารถรองรับการถ่ายทอด รวมถึงสามารถปรับเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ผลิตสื่อการสอน ตำรา ทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมอันเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศด้านหนึ่งและทัดเทียมนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทันกับวิทยาการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม

 

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนในอัตราเหมาจ่าย 56,000 บาท 112,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 448,000 บาท/คน

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร(ไม่น้อยกว่า) 148 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 56 หน่วยกิต
  2.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง 22 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

เกณฑ์การยื่นคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ

ยังไม่มีข้อมูล 

 

แผนการศึกษา

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 105 ภาษาอังกฤษเเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษานานาชาติ 3
หรือ    
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 3
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี 1
EIE 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 3
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 3
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3
หรือ    
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3
EIE 104 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 3
MEE 111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3
MEN 111 วัสดุวิศวกรรม 3
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 3
PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 3
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
GEN 101 พลศึกษา 1

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3
หรือ    
LNG xxx รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน 3
EIE 205 การฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
EIE 210 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2 3
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 3
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 207 ปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม 3
EIE 221 หลักการระบบสื่อสาร 3
EIE 240 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3
EIE 341 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 4 3
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
EIE 325 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3
EIE 326 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3
EIE 334 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3
EIE 370 สัมมนา 1
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 5 3
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 314 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
หรือ    
EIE 324 ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 1
EIE 335 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ 1
EIE 422 การสื่อสารข้อมูล 3
EIE 423 การสื่อสารด้วยแสง 3
EIE 428 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3
EIE 467 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3
EIE 372 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1

ภาคฤดูร้อน

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 371 ฝึกงานอุตสาหกรรม 2(S/U)

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 477 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 1
PRE 380 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 6 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 7 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 478 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2
EIE 429 ทฤษฎีสายอากาศ 3
EIE 450 ระบบสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 105 ภาษาอังกฤษเเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษานานาชาติ 3
หรือ    
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 3
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี 1
EIE 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 3
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 3
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3
หรือ    
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3
EIE 104 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 3
MEE 111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3
MEN 111 วัสดุวิศวกรรม 3
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 3
PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 3
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
GEN 101 พลศึกษา 1

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3
หรือ    
LNG xxx รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน 3
EIE 205 การฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
EIE 210 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 2 3
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 3
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 207 ปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม 3
EIE 221 หลักการระบบสื่อสาร 3
EIE 240 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3
EIE 341 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 4 3
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3

ภาคฤดูร้อน

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
EIE 325 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3
EIE 326 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3
EIE 334 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 5 3
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 314 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
หรือ    
EIE 324 ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 1
EIE 335 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ 1
EIE 422 การสื่อสารข้อมูล 3
EIE 423 การสื่อสารด้วยแสง 3
EIE 428 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3
EIE 467 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3
EIE 373 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1

 

ภาคฤดูร้อนและชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 479 สหกิจศึกษา 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 429 ทฤษฎีสายอากาศ 3
EIE 450 ระบบสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 6 3
EIE xxx วิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 7 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 3
GEN xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 3
PRE 380 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

AttachmentLinkLast Update
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ Download 15/08/2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) Download 15/08/2557