ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

 

คำอธิบายหลักสูตร

ยังไม่มีข้อมูล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต วิศวกร และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ
  2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

 

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน 
อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา เหมาจ่าย 50,000 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)  
  1.1 หมวดวิชา 15 หน่วยกิต
  1.2 หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  1.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)  
  2.1 หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  2.2 หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  2.3 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 500 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 3
EIE 502 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก 3
EIE 503 ระเบียบวิธีวิจัย 2
EIE 505 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 1
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 501 ทฤษฎีระบบ 3
EIE 504 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 3
EIE xxx วิชาเลือก 1 3

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 701 วิทยานิพนธ์ 3
EIE xxx วิชาเลือก 2 3
EIE xxx วิชาเลือก 3 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 701 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 500 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 3
EIE 502 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก 3
EIE 503 ระเบียบวิธีวิจัย 2
EIE 505 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 1
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 501 ทฤษฎีระบบ 3
EIE 504 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 3
EIE xxx วิชาเลือก 1 3

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 702 การศึกษาปัญหาวิจัย 2
EIE xxx วิชาเลือก 2 3
EIE xxx วิชาเลือก 3 3
EIE xxx วิชาเลือก 4 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 702 การศึกษาปัญหาวิจัย 4
EIE xxx วิชาเลือก 5 3

หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างปัญหาวิจัย (Proposal Examination)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)

 

คำอธิบายหลักสูตร

ยังไม่มีข้อมูล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต วิศวกร และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ และมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีในระดับนานาชาติ
  2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท 40,000 บาท
ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต) 27,000 บาท 54,000 บาท
รวม 47,000 บาท 94,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 188,000 บาท/คน

* ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)  
  1.1 หมวดวิชา 15 หน่วยกิต
  1.2 หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  1.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)  
  2.1 หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  2.2 หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  2.3 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

เกณฑ์การยื่นคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ

ยังไม่มีข้อมูล 

 

แผนการศึกษา

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 500 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 3
EIE 502 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก 3
EIE 503 ระเบียบวิธีวิจัย 2
EIE 505 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 1
นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น ไม่นับหน่วยกิต
LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับหลักสูตรนานาชาติ 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 501 ทฤษฎีระบบ 3
EIE 504 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 3
EIE xxx วิชาเลือก 1 3

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 701 วิทยานิพนธ์ 3
EIE xxx วิชาเลือก 2 3
EIE xxx วิชาเลือก 3 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 701 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 500 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 3
EIE 502 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก 3
EIE 503 ระเบียบวิธีวิจัย 2
EIE 505 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 1
นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น ไม่นับหน่วยกิต
LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับหลักสูตรนานาชาติ 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 501 ทฤษฎีระบบ 3
EIE 504 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 3
EIE xxx วิชาเลือก 1 3

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 702 การศึกษาปัญหาวิจัย 2
EIE xxx วิชาเลือก 2 3
EIE xxx วิชาเลือก 3 3
EIE xxx วิชาเลือก 4 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 702 การศึกษาปัญหาวิจัย 4
EIE xxx วิชาเลือก 5 3

หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างปัญหาวิจัย (Proposal Examination)

 

 

DOWNLOAD

 

AttachmentLinkLast Update
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ Download 15/08/2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ) Download 15/08/2557