ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

 

คำอธิบายหลักสูตร

ยังไม่มีข้อมูล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต นักวิชาการ นักวิจัย และวิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสื่อสาร และวิศวกรรมสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และนำไปสู่นวัตกรรมเชิงฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ และงานวิจัยต้นแบบระดับสูง
  2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  3. เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถเผยแพร่ความรู้ ในแขนงวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคคลในวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นได้ชัดเจนและถูกต้อง ให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติในอันที่จะแก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการ
  4. เพื่อยกระดับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ในระดับประเทศ

 

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท 30,000 บาท
ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต) 24,000 บาท (แบบ 1.1 และ 2.1) 48,000 บาท
  21,600 บาท (แบบ 2.2) 43,200 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 234,000 บาท/คน (แบบ 1.1 และ 2.1)
366,000 บาท/คน (2.2)

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (แบบ 1.1) 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (แบบ 2.1) 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (แบบ 2.2) 72 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
  1. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  หมายเหตุ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดวิชาบังคับ โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
  1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  3. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดวิชาบังคับ โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 603 ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงานวิจัยเชิงเทคนิค 3
EIE 605 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในเทคโนโลยีวิศวกรรม 3
EIE 703 วิทยานิพนธ์ 6
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 606 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3
EIE 703 วิทยานิพนธ์ 9
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 703 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ นักศึกษาที่ทำสหกิจร่วมกับภาคการผลิตเทียบเท่าวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต และนักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 703 วิทยานิพนธ์ 9

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 703 วิทยานิพนธ์ 9

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 703 วิทยานิพนธ์ 6

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 603 ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงานวิจัยเชิงเทคนิค 3
EIE 605 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในเทคโนโลยีวิศวกรรม 3
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 606 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3
EIE xxx วิชาเลือก 1 3
EIE 704 วิทยานิพนธ์ 3
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 704 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ นักศึกษาที่ทำสหกิจร่วมกับภาคการผลิตเทียบเท่าวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต และนักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 704 วิทยานิพนธ์ 9

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 704 วิทยานิพนธ์ 9

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 704 วิทยานิพนธ์ 6

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 603 ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงานวิจัยเชิงเทคนิค 3
EIE 605 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในเทคโนโลยีวิศวกรรม 3
EIE xxx วิชาเลือก 1 3
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 606 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3
EIE xxx วิชาเลือก 2 3
EIE xxx วิชาเลือก 3 3
เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
หรือ    
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE xxx วิชาเลือก 4 3
EIE xxx วิชาเลือก 5 3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ นักศึกษาที่ทำสหกิจร่วมกับภาคการผลิตเทียบเท่าวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต และนักศึกษาควรสอบการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 9

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 9

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 9

 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 9

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาจำนวนหน่วยกิต
EIE 705 วิทยานิพนธ์ 6

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

AttachmentLink Last Update
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ Download 15/08/2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ) Download 15/08/2557