ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บุคลากร

 

 

  Executive

 

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์  |  หัวหน้าภาควิชา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9062
Website: Personal Homepage
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย  |  Department Coordinator (Telecommunications)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9079
Website: Personal Homepage
ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต  |  Department Coordinator (Electronics)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9066
Website: Personal Homepage
ผศ.ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล  |  เลขาฯ ภาควิชา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9067
Website:

 

  Faculty
ผศ.ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9067
Website:  Personal Homepage
ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9064
Website:  Personal Homepage
ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9402 ต่อ 20
Website: Personal Homepage
ผศ.ชนินทร์ วงศ์งามขำ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9073
Website:
อ.เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9065
Website: Personal Homepage
ผศ.ดร.ธอริน ธีรเดชวานิชกุล
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9068
Website: Personal Homepage
ผศ.ดร.พินิจ กำหอม
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9075
Website: Personal Homepage
ดร.ไพศาล สนธิกร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9066
Website:
ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9063
Website: Personal Homepage
รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9062
Website: Personal Homepage
รศ.ดร.เรืองรอง สุลีสถิระ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9074
Website: Personal Homepage
อ.วราภรณ์ ไอสวริยาธิปัติ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9062
Website:
ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9069
Website:
ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9066
Website: Personal Homepage
รศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9061, 02-470-9069
Website: Personal Homepage
รศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9067
Website: Personal Homepage
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02-470-9079
Website: Personal Homepage
ดร.อภิชัย ภัทรนันท์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9063
Website: Personal Homepage
อ.เอื้อพงศ์ ใยเจริญ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9068
Website: Personal Homepage
 
 
 

 

  Staff
รุ้งเพชร ใจหาญ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9071
 
เลขา สงตาล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9057
สุธาธิณี หร่ายมณี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9070
 
จอม บุญเก่า
ตำแหน่ง: นักบริการ 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9070
ณรงค์ อนันต์สุข
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9070
 
อุดร สระตันดิ์
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9072
ขวัญเรือน สร้อยขุนทด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 02-470-9071