วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือเทียบเท่า
  2. ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในการแก้ปัญหากับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยภายนอก ไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี
  3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับโดย สกว. ไม่น้อยกว่า 0.5 /คน/ปี
  4. สนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับโดย สกว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี
  5. มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้
  6. มีการบริหารจัดการภายในภาควิชาและการประเมินผลงานบุคลากรด้วยความยุติธรรม
  7. มีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาควิชาที่ชัดเจน

Loading