เกณฑ์การลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด

เกณฑ์การลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด

       1. นักศึกษาปกติ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 เทอม 1 เกรดเฉลี่ยสะสมเกณฑ์น้อยกว่า 2.5 ห้ามลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด 2.5 ถึง 3.00 ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดได้ 1 วิชา (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต)  3.00 ขึ้นไปลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดได้ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

       2. นักศึกษาสหกิจ ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมเกณฑ์น้อยกว่า 2.5 ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดได้ 1 วิชา (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) 2.5 ถึง 3.00 ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดได้ 2 วิชา (ไม่เกิน 6 หน่วยกิต) 3.00 ขึ้นไป ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดได้ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

       3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทอม 2 เกณฑ์ ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดได้ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร