การประชุมสัมมนาเพื่อการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ABET

การประชุมสัมมนาเพื่อการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ABET สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

27 กรกฎาคม 2566

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ จาก ABET ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม Ravipa 1+2, ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชา วิไลรัตน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ดร.อิทธิพงษ์ ลีวงค์วัฒน์ รองหัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว วิทยากรทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงในการเก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ Capstone project และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET โดยการสัมมนาเป็นไปด้วยดี และได้รับความสนใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ เป็นอย่างมาก รวมถึงมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย