งานวิจัยของห้องปฎิบัติการวิจัยการเรียนรู้เชิงลึก ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2567

งานวิจัยของห้องปฎิบัติการวิจัยการเรียนรู้เชิงลึก ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยงานวิจัยดังกล่าวได้นำ ปัญญาประดิษฐ์มารู้จำการสะกดท่านิ้วมือในภาษา American Sign Language ซึ่งให้ผลการรู้จำที่มีความถูกต้องสูงอันสามารถนำไปใช้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษามือแก่บุคคลทั่วไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้