อาจารย์ มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561

(21 ธ.ค. 61) กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” จำนวน 2 ท่านด้วยกัน ซึ่งศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาทต่อโครงการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง สวทช. สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่กับนักวิจัยแกนนำที่มีขีดความสามารถสูง ทำงานได้อยางเต็มศักยภาพ คล่องตัว และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงมีส่วนเชื่อมโยงภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทยในอนาคต โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมแสดงความยินดี