ENE 888 – Computer Programming II

 

ENE 888 – Computer Programming II

เนื้อหารายวิชา

ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด)

 

ดาวโหลดเอกสาร

บทเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชา

Loading