การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร ABET

25 พฤษภาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดการประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร ABET โดยทีมที่ปรึกษาจาก ATPAC

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
จัดการประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) โดยทีมที่ปรึกษาจาก ATPAC
ได้แก่ ศ. ดร.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC), New Jersey University of Technology, USA
และ รศ. ดร.วีระ จันทร์คง นักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC), Case Western Reserve University, USA
และรศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
เพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมครั้งนี้ภาควิชาฯ
ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมการประชุมด้วย ในการประชุมนี้ภาควิชาฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขอรับรองมาตรฐานให้แก่หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมถึงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน
เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภาควิชา