การประชุม IAB (Industrial Advisory Board) ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566

23 พฤษภาคม 2566
การประชุม IAB ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดการประชุม IAB (Industrial Advisory Board) ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566
เพื่อประชุมหารือและขอคำแนะนำ และความเห็นจาก IAB ต่อ Program Educational Objectives สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ และ Program Educational Objectives สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึง Performance indicators สำหรับ ABET student outcomes

คณะกรรมการ IAB ของภาควิชาฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ศิษย์เก่า และจากสภาวิศวกร การประชุมครั้งนี้ภาควิชาฯ ได้รับคำแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาฯ เป็นอย่างมาก