ภาควิชาได้รับเกียรติจาก Professor Ilckho Song จาก Korea Advanced Institute

5 กุมภาพันธ์ 2567

ภาควิชาได้รับเกียรติจาก Professor Ilckho Song จาก Korea Advanced Institute of Science and Technology มาบรรยายพิเศษเรื่อง On the Product Moments of Multivariate Gaussian Random Variables ณ ห้องประชุมภาควิชา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังทั้งในแบบออนไซต์ และออนไลน์ นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ Professor Song ยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือในการทำงานวิจัยกับภาควิชาในอนาคตอีกด้วย