เข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) และศูนย์บริหารโครงข่าย (Network Management Center – NMC)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มจธ. ชั้นปีที่ 4 และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาฯ ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) และศูนย์บริหารโครงข่าย (Network Management Center – NMC) ณ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ คุณประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งสิ้น 40 คน พร้อมกล่าวเปิดงาน และบรรยายความเป็นมาของบริษัทในเครือ พร้อมกันนี้ ยังได้อธิบายถึงพันธกิจของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าบนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพขั้นต้นของการทำงานด้านการเก็บรักษาข้อมูล

จากนั้น เป็นการเข้าเยี่ยมชม Data Center และ NMC ที่เป็นพื้นที่หวงห้ามภายในบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในส่วนของ NMC ทำให้เห็น dashboard การตรวจจับการรับ-ส่งสัญญาณเครือข่าย และเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงในลักษณะของห้องควบคุม โดยมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด ในส่วนของ Data Center นั้น เป็นพื้นที่ควบคุมค่อนข้างเคร่งครัด เป็นที่ตั้งของอุปกรณ์ server ขนาดใหญ่ ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น รวมไปถึงอนุภาคฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในห้อง server เพื่อให้ชุดโครงข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบพื้นที่ห้อง server การจัดวางเครื่องปรับอากาศ การจัดวางระบบดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่ของพนักงาน ทั้งหมดเหล่านี้นั้น เป็นมาตรฐานของการจัดตั้งศูนย์ Data Center ให้พร้อมรองรับการใช้งานและพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินขั้นต้นได้เป็นอย่างดี จากการเยี่ยมชมทั้ง 2 ส่วนนี้ นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานจริงในแขนงไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคม ได้เสริมความรู้ความเข้าใจจากส่วนของวิชาการสู่โลกความเป็นจริง และได้ตอกย้ำความถนัดของตัวเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้พร้อมก่อนออกไปสู่ชีวิตของการทำงาน

สุดท้ายนี้ ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์ อาจารย์จากภาควิชาฯ ได้กล่าวขอบคุณ และสรุปกิจกรรมเยี่ยมชม Data Center และ NMC พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางกลับ มจธ.