งานแสดงผลงานโครงงานและผล project awards_2565

29 พฤษภาคม 2566

 

งานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มจธ. จัดงานการแสดงโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ลานชั้น 1 ตึก CB5 ในงานนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ได้นำโครงงานที่เป็น senior project มาแสดง และนำเสนอต่อกรรมการ และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 67 โครงงาน โดยแบ่งเป็นโครงการแบบปกติ 23 โครงงาน และโครงงานสหกิจอีก 44 โครงงาน งานนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ มาสอบถามเกี่ยวกับโครงงานตลอดการจัดงาน อีกทั้งยังมีการให้คะแนนจากคณะกรรมการเพื่อประกวดโครงงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผลการประกวดดังต่อไปนี้

 

ผลรางวัลการแผนการเรียนปกติ

รางวัลที่ 1 กลุ่มรถเข็นอัจฉริยะเพื่อการจัดการคลังสินค้า (Smart Trolley for Warehouse Management)

 1. 62070502463 นางสาวอริสรา             เป้าชาลี
 2. 62070502484 นาสาวกัญญานันท์        บุญสอาด
 3. 62070502488 นางสาวนพคุณ             อย่างงาม

 

รางวัลที่ 2 กลุ่มการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ KYC ด้วย Deep Leaning (The KYC (Know Your Customer) Application Using Deep Learning)

 1. 62070502437 นายบูรณศักดิ์              ศักดิ์สิทธิพิทักษ์
 2. 62070502456 นายวีนัตร์ชัย               จันทร์มนตรี
 3. 62070502475 นายปรัชญา                รัตนรักษา

 

รางวัลที่ 3 กลุ่ม Smart heart rate and blood oxygen sensors via IoT system

 1. 62070503816 Somjit                Srisuea
 2. 62070503828 Buth                  Wuttitaweewat
 3. 62070503830 Lucksika             Tiukrua

 

ผลรางวัลแผนการเรียนสหกิจ

รางวัลที่ 1 กลุ่มการศึกษาเทคโนโลยี 5G เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน IOC (Intelligent Operation Center)

 1. 62070502465 นางสาวอามิษตา           ขำเพ็ง

 

รางวัลที่ 2 กลุ่มการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ 5G-NSA บนย่านความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์

 1. 62070502442 นางสาวพัชรินทร์          บุญสมเชื้อ

 

รางวัลที่ 3 กลุ่มการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยี IP-WDM ในเครือข่ายห่วงโซ่สำหรับสถานีฐาน โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

 1. 62070502441 นายพลพล                 โพธิ์สุข
 2. 62070502473 นางสาวณัฐนันท์           อภัยเสวตร์