ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2562

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ :
ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
2.การประเมินคุณภาพทางวิชาการ :
ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ การใช้งบประมาณ อาจเป็นทั้งในรูปแบบการจัดประชุมหรือการพิจารณาจากเล่มรายงาน ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสของการเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยเป็นสำคัญ
3.งบประมาณโครงการ :
โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี
สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ กค. 23-1
4.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน :
ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
5.เงื่อนไขอื่นๆ :
ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ
6.การยื่นข้อเสนอโครงการ :
จัดทำเอกสารส่งมายังสำนักงานวิจัยฯ โดยต้องเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ระดับภาควิชาและคณะ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 จำนวน 3 ชุด
6.2 แบบ RIPO-01 (การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ) จำนวน 1 ชุด
6.3 แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ชุด
ดาวโหลดได้ที่ https://goo.gl/1DSPPZ

เอกสารประกอบข่าว
แบบฟอร์ม
เอกสารโครงการ
บันทึก

Loading