ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป

4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

5. มีความประพฤติดี  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

เอกสารประกอบข่าว
ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561
โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561

Loading