หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ คำอธิบายหลักสูตร ยังไม่มีข้อมูล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เน้นหนักด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการฝึกอบรม การเรียนรู้ระบบ และสามารถรองรับการถ่ายทอด รวมถึงสามารถปรับเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ผลิตสื่อการสอน ตำรา ทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมอันเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศด้านหนึ่งและทัดเทียมนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทันกับวิทยาการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
 
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา 12,000 บาท 24,000 บาท
ค่าลงทะเบียน (500 บาท/หน่วยกิต) 9,500 บาท 19,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 172,000 บาท/คน

ดาวโหลดหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา

ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (นานาชาติ) คำอธิบายหลักสูตร ยังไม่มีข้อมูล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เน้นหนักด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม และเพิ่มความสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบ และสามารถรองรับการถ่ายทอด รวมถึงสามารถปรับเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ผลิตสื่อการสอน ตำรา ทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมอันเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศด้านหนึ่งและทัดเทียมนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทันกับวิทยาการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนในอัตราเหมาจ่าย 56,000 บาท 112,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 448,000 บาท/คน
 

ดาวโหลดหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ คำอธิบายหลักสูตร ยังไม่มีข้อมูล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต วิศวกร และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ
 2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 
อัตราค่าเล่าเรียน  
อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา เหมาจ่าย 50,000 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
 

ดาวโหลดหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ คำอธิบายหลักสูตร ยังไม่มีข้อมูล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต นักวิชาการ นักวิจัย และวิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสื่อสาร และวิศวกรรมสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และนำไปสู่นวัตกรรมเชิงฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ และงานวิจัยต้นแบบระดับสูง
 2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 3. เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถเผยแพร่ความรู้ ในแขนงวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคคลในวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นได้ชัดเจนและถูกต้อง ให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติในอันที่จะแก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการ
 4. เพื่อยกระดับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ในระดับประเทศ
  อัตราค่าเล่าเรียน
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท 30,000 บาท
ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต) 24,000 บาท (แบบ 1.1 และ 2.1) 48,000 บาท
21,600 บาท (แบบ 2.2) 43,200 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 234,000 บาท/คน (แบบ 1.1 และ 2.1)
366,000 บาท/คน (2.2)
 

ดาวโหลดหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา