บุคลากร

       Executive

ผศ.ดร.อภิชัย  ภัทรนันท์ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
E-mail: apichai.bha@kmutt.ac.th โทร: 086-733-3461
ความเชี่ยวชาญ : Integrated Optics, Optical Communications, Fiber Optics
Website : Personal Homepage

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล| | Department Coordinator (Telecommunications)
E-mail: yuttapong.jir@mail.kmutt.ac.th โทร: 087-896-4411
ความเชี่ยวชาญ : Medical image processing and analysis
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต  |  Department Coordinator (Electronics)
E-mail: werapon.chi@kmutt.ac.th Phone: 085-156-6627
ความเชี่ยวชาญ: การประมวลผลภาพ การประมวลผลสัญญาณ และการรูปจํารูปแบบ
Website : Personal Homepage

      Faculty

ผศ.ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
E-mail: kamon.jir@kmutt.ac.th โทร: 081-684-6943
ความเชี่ยวชาญ : Power Electronics, Mixed-Signal processing
Website: Personal Homepage

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
E-mail: kosin.cha@kmutt.ac.th โทร: 089-155-6248
ความเชี่ยวชาญ : Image Processing, Computer Graphics, Computer Network
Website:  Personal Homepage

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
E-mail: chirasil.cha@kmutt.ac.th โทร: 083-935-4915
ความเชี่ยวชาญ : Telecommunication Economics, ICT Policies
Website: Personal Homepage

ดร.สาลินี ชูวิทย์สกุลเลิศ

ดร.สาลินี ชูวิทย์สกุลเลิศ
E-mail: salinee.cho@kmutt.ac.th โทร: 089-874-5459
ความเชี่ยวชาญ: Waveguide, Optical isolator

อ.เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์
E-mail: dejwoot.kha@kmutt.ac.th โทร: 086-628-5309
ความเชี่ยวชาญ :Digital Signal Processing, Digital Circuit Design
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.ธอริน ธีรเดชวานิชกุล
E-mail: Sie4129@hotmail.com โทร: 094-692-4119
ความเชี่ยวชาญ : Electronics Devices, Microwave Engineering
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.พินิจ กำหอม
E-mail: pinit.kum@kmutt.ac.th โทร: 084-135-4945
ความเชี่ยวชาญ : Hardware Implementation of DSP Algorithms
Website: Personal Homepage

ดร.ไพศาล สนธิกร
E-mail: paisarn@gmail.com โทร: 089-922-5019
ความเชี่ยวชาญ : Data Communication
Website:

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล
E-mail: yuttapong.jir@kmutt.ac.th โทร: 087-896-4411
ความเชี่ยวชาญ : Medical image processing and analysis
Website: Personal Homepage

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
E-mail: rardchawadee.sil@kmutt.ac.th Phone: 081-682-2737
ความเชี่ยวชาญ : Internet of Things, Plasma Etching
Website: Personal Homepage

รศ.ดร.เรืองรอง สุลีสถิระ
E-mail: raungrong.sul@kmutt.ac.th โทร: 089-525-7197
ความเชี่ยวชาญ : Array Signal Processing, Smart Antennas, Wireless Communications
Website: Personal Homepage

อ.เอื้อพงศ์ ใยเจริญ
E-mail: auapong.yai@kmutt.ac.th โทร: 089-115-2428
ความเชี่ยวชาญ :  Software Engineering
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข
E-mail: watcharapan.suw@kmutt.ac.th  โทร: 081-988-8757
ความเชี่ยวชาญ: Telecommunication, Transmission Line
Website:

ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
Tel 085-156-6627 E-mail: werapon.chi@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การประมวลผลภาพ การประมวลผลสัญญาณ และการรูปจํารูปแบบ
Website : Personal Homepage

รศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
E-mail: wudhichai.asa@kmutt.ac.th โทร: 084-919-9168
ความเชี่ยวชาญ :Fuzzy Modeling and Control, Robust Control and Filtering
Website: Personal Homepage

รศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
E-mail: wuttipong.kum@kmutt.ac.th โทร: 081-420-5674
Expert : Multimedia processing, Multimedia communication, Wireless communication
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.สุวัฒน์  ภัทรมาลัย
E-mail: suwat.pat@kmutt.ac.th Phone: 02-470-9079
ความเชี่ยวชาญ : Wireless Network Performance Evaluation, Wireless Communication
Website : Webpage Personal 

ผศ.ดร.อภิชัย  ภัทรนันท์
E-mail: apichai.bha@kmutt.ac.th โทร: 086-733-3461
ความเชี่ยวชาญ : Integrated Optics, Optical Communications, Fiber Optics
Website : Personal Homepage

ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์

      Staff

รุ้งเพชร ดอกบัว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
E-mail: rungpetch.jai@kmutt.ac.th โทร: 086-797-8526

สุธาธิณี หร่ายมณี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการศึกษา
E-mail: suthathinee.rai@kmutt.ac.th โทร: 094-483-6070

นพรัตน์ คงบัว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
E-mail: nopparat.khon@kmutt.ac.th โทร: 091-479-4196

ณรงค์ อนันต์สุข
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: narong.ana@kmutt.ac.th โทร: 089-490-0632

อุดร สระตันดิ์
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: udon.sar@kmutt.ac.th โทร: 02-871-7539#2

จอม บุญเก่า
ตำแหน่ง: นักบริการ
E-mail: jom.boo@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9070