บุคลากร

       Executive

ผศ.ดร.อภิชัย  ภัทรนันท์ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
E-mail: apichai.bha@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9063
ความเชี่ยวชาญ : Integrated Optics, Optical Communications, Fiber Optics
Website : Personal Homepage

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล| | Department Coordinator (Telecommunications)
E-mail: yuttapong.jir@mail.kmutt.ac.th โทร: 02-470-9063
ความเชี่ยวชาญ : Medical image processing and analysis
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต  |  Department Coordinator (Electronics)
E-mail: werapon.chi@kmutt.ac.th Phone: 02-470-9066
ความเชี่ยวชาญ: การประมวลผลภาพ การประมวลผลสัญญาณ และการรูปจํารูปแบบ
Website : Personal Homepage

      Faculty

ผศ.ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
E-mail: kamon.jir@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9067
ความเชี่ยวชาญ : Power Electronics, Mixed-Signal processing
Website: Personal Homepage

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
E-mail: kosin.cha@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9064
ความเชี่ยวชาญ : Image Processing, Computer Graphics, Computer Network
Website:  Personal Homepage

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
E-mail: chirasil.cha@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9402 ต่อ 20
ความเชี่ยวชาญ : Telecommunication Economics, ICT Policies
Website: Personal Homepage

ดร.สาลินี ชูวิทย์สกุลเลิศ

ดร.สาลินี ชูวิทย์สกุลเลิศ
E-mail: salinee.cho@kmutt.ac.th โทร: 02-470-xxxx
ความเชี่ยวชาญ: Waveguide, Optical isolator

อ.เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์
E-mail: dejwoot.kha@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9065
ความเชี่ยวชาญ :Digital Signal Processing, Digital Circuit Design
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.ธอริน ธีรเดชวานิชกุล
E-mail: Sie4129@hotmail.com โทร: 02-470-9068
ความเชี่ยวชาญ : Electronics Devices, Microwave Engineering
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.พินิจ กำหอม
E-mail: pinit.kum@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9075
ความเชี่ยวชาญ : Hardware Implementation of DSP Algorithms
Website: Personal Homepage

ดร.ไพศาล สนธิกร
E-mail: paisarn.son@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9066
ความเชี่ยวชาญ : Data Communication
Website:

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล
E-mail: yuttapong.jir@mail.kmutt.ac.th โทร: 02-470-9063
ความเชี่ยวชาญ : Medical image processing and analysis
Website: Personal Homepage

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
E-mail: rardchawadee.sil@kmutt.ac.th Phone: 02-470-9062
ความเชี่ยวชาญ : Internet of Things, Plasma Etching
Website: Personal Homepage

รศ.ดร.เรืองรอง สุลีสถิระ
E-mail: raungrong.sul@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9074
ความเชี่ยวชาญ : Array Signal Processing, Smart Antennas, Wireless Communications
Website: Personal Homepage

อ.เอื้อพงศ์ ใยเจริญ
E-mail: auapong.yai@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9068
ความเชี่ยวชาญ :  Software Engineering
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข
E-mail: watcharapan.suw@kmutt.ac.th  โทร: 02-470-9069
ความเชี่ยวชาญ: Telecommunication, Transmission Line
Website:

ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต 
ความเชี่ยวชาญ: การประมวลผลภาพ การประมวลผลสัญญาณ และการรูปจํารูปแบบ
Website : Personal Homepage

รศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
E-mail: wudhichai.asa@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9061, 02-470-9069
ความเชี่ยวชาญ :Fuzzy Modeling and Control, Robust Control and Filtering
Website: Personal Homepage

รศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
E-mail: wuttipong.kum@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9067
Expert : Multimedia processing, Multimedia communication, Wireless communication
Website: Personal Homepage

ผศ.ดร.สุวัฒน์  ภัทรมาลัย
E-mail: suwat.pat@kmutt.ac.th Phone: 02-470-9079
ความเชี่ยวชาญ : Wireless Network Performance Evaluation, Wireless Communication
Website : Webpage Personal 

ผศ.ดร.อภิชัย  ภัทรนันท์
E-mail: apichai.bha@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9063
ความเชี่ยวชาญ : Integrated Optics, Optical Communications, Fiber Optics
Website : Personal Homepage

      Staff

รุ้งเพชร ใจหาญ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
E-mail: petchsang@yahoo.com โทร: 02-470-9071

สุธาธิณี หร่ายมณี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการศึกษา
E-mail: suthathinee.rai@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9070

Nopparat

นพรัตน์ คงบัว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
E-mail: noparat0406@gmail.com โทร: 02-470-9061

รัตนา

รัตนา เมฆวัน
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป
E-mail: rattana.mekwan@mail.kmutt.ac.th โทร: 02-470-9057

 

ณรงค์ อนันต์สุข
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: narong.ana@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9070

อุดร สระตันดิ์
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: udon.sar@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9072

จอม บุญเก่า
ตำแหน่ง: นักบริการ
E-mail: jom.boo@kmutt.ac.th โทร: 02-470-9070

ณัชพล พัฒนานัญวงศ์
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
E-mail: natchaphon.phatt@kmutt.ac.th